به سایت خاندان لیاقت خوش آمدید

فی سمانا رفرف العز احمرانی

کلمه التوحید و البرثن دلیله

محتمین البیض و الشرف الزیانی

من مس بیض الحبااری ..شان لیله

درباره خاندان لیاقت

خانواده لیاقت از طایفه بنی خالد المخزمی القریشی می­باشند.

طایفه بنی خالد یکی از طوایف قبیله قریش است که از ابتدا بنام بنی المخزوم نامیده می­شدند و پس از رشادت ها و افتخارات خالد بن ولید در صدر اسلام به بنی خالد مشهور گردیدند.

نی خالد بیشتر در شبه جزیره عربستان در شهر مکه و منطقه الشرقیه ، شهر احساء و القطیف ساکن بودند. پس از شکل گیری امارت بنی خالد که در بسیاری از ممالک عربی گسترش داشت و در زمان دویحس بن العریعر که بر کویت حکومت می کرد عده­ای از آنها از عربستان به کویت و مناطق اطراف مهاجرت کردند و ساکن شدند(1200 تا 1204 هـ.ق) پس از آن و بین سالهای 1207 تا 1211 هـ.ق در زمان حکومت عبدالمحسن السرداح عده­ای از آنها به عراق و پس از آن به خوزستان و مناطق اطراف کوچ کرده و …

گالری خاندان لیاقت